Сургалтын дөрөв дэх жилд

Үндсэн хичээл:

Христитгэлт гэр бүлийн амьдрал 1 Сүнсний ертөнц
13 долоо хоног/3 кредит 7 долоо хоног/2 кредит

Сертификатын шатыг дүүргэх семинар, ярилцлага 1 кредит

Сонгон суралцах хичээл

(нийт 3.5 кредит хэрэгтэй)

Номлох ухаан Үйлчлэлд бэлтгэж, удирдах нь Миний хургануудыг тэжээ Ажлын ертөнц
12 долоо хоног /
2 кредит
8 долоо хоног /
1.5 кредит
12 долоо хоног /
2 кредит
8 долоо хоног /
1.5 кредит

Сонгон хичээлээс дор хаяж 3.5 кредит

Дагалдуулах дадлага ажил — Төгс төгөлдөр гэрэл

МТӨС-ийн анхан шатны “Төгс төгөлдөр гэрэл” хичээлээр гурваас дээш оюутантай бүлэг хөтөлж, дор хаяж нэг хүн нь амжилттай төгссөн байх.(10 долоо хоног / 2 кредит)