Есүс Христийн амьдрал—6

Амилсан үе

Энэ сурах бичгээр та бусдыг дагалдуулах, хамт төлөвлөж хамтдаа ажиллах, Библиэс зааж номлох,  зуучлан залбирах, сайн мэдээ дэлгэрүүлэх, бусдад анхаарал тавих, бусдын зовлон шаналалыг хуваалцах, бусдыг урамшуулах зэрэг зан чанар, чадварыг хөгжүүлэх болно.

Сурах бичгийн тойм

  1. Амилсан Христ үзэгдсэн нь, Амилалтын нотолгоонууд
  2. Амилсан Христийн агуу захирамж
  3. Үйлс ном
  4. Ариун сүнсний ажил
  5. Баптисм ба Иерусалим дахь чуулган
  6. Хавчлага ба зовлон
  7. Стефаны өчил
  8. Филип: Иудей, Самари дахь илгээлтийн ажил
  9. Петр ба Корнел: Кайсари
  10. Задлан судалгаа