Сургалтын хөтөлбөр

МОНГОЛЫН ТЕОЛОГИЙН ӨРГӨТГӨСӨН СУРГУУЛЬ

ТӨС нь одоогийн байдлаар гурван шатны сургалтын хөтөлбөрөөр Монголын Чуулгануудад Библийн боловсролыг хүргэхээр үйлчилж байна.
Манай Библийн боловсрол олгож байгаа хөтөлбөрүүд.
—АНХАН ШАТНЫ СУРГАЛТЫН ХӨТӨЛБӨР
—ХРИСТЭЧ ҮЙЛЧЛЭЛИЙН СЕРТИФИКАТ ОЛГОХ ХӨТӨЛБӨР
—СОНГОН СУРАЛЦАХ ХӨТӨЛБӨР
—ДИПЛОМЫН ШАТНЫ СУРГАЛТЫН ХӨТӨЛБӨР