Анхан шатны сургалт

ХӨТӨЛБӨРИЙН ЗОРИЛГО

Шинэ итгэгчдэд зориулагдсан энэ сургалт нь Христитгэлийн үндсэн суурь ойлголтуудыг таниулах, дагалдагч бэлтгэх зорилготой хөтөлбөр юм.

ХӨТӨЛБӨРТ:

Төгс төгөлдөр амь Төгс төгөлдөр гэрэл