Сургалтын нэг дэх жил

Үндсэн хичээл:

Есүс Христийн Амьдрал 1
Оршил ба нялх үе
Есүс Христийн Амьдрал 2
Бэлтгэл жил
Есүс Христийн Амьдрал 3
Нэрд гарсан жил
13 долоо хоног/3 кредит 13 долоо хоног/3 кредит 13 долоо хоног/3 кредит