Есүс Христийн амьдрал—5

Сүүлчийн долоо хоног

Энэхүү сурах бичгээр та Библийн үнэний дагуу үнэлж дүгнэх, Бурханы үгэнд үндэслэн шүүмжлэлтэйгээр сэтгэх чадварыг хөгжүүлэх болно.

Сурах бичгийн тойм

  1. Иерусалимд Дээгүүр Өнгөрөх баярыг тэмдэглэсэн нь, Иерусалим ба Сүм
  2. Есүс бол Эш үзүүлэгч Тахилч Хаан, Иудей үндэстэн, Тэнгэрийн хаанчлал
  3. Оюун бодол, сэтгэлийн хөдөлгөөн, хүсэл
  4. Үнэлж цэгнэх арга барил
  5. Чидун уулан дээрх хүүрнэл
  6. Чидун уулан дээрх хүүрнэл
  7. Чуулганы санхүү, Эзэний зоог
  8. Дээд өрөөнд хийсэн номлол, Ариусгасан хүсэл
  9. Есүсийн үхэл, оршуулалт, Есүс үхэл болоод булшийг ялсан нь
  10. 4 Сайн мэдээг харьцуулан задалж судлах нь