Есүс Христийн амьдрал—4

Зовлонгийн жил

Энэ сурах бичгээр та сүнсээр хэр өсөж байгаагаа үнэлж цэгнэх, өөрийгөө хөгжүүлэх, бусдыг зоригжуулах, хайр халамж үзүүлэх, зовлон шаналлыг хуваалцах, уучлахад дадлагажих, бусдыг сонсох, зөрчилдөөнийг шийдвэрлэх, гэр бүлийн мөргөлийн цагийг удирдах зэрэг зан чанар, чадварыг хөгжүүлэх болно.

Сурах бичгийн тойм

  1. Зовлонгийн жилийг задалж судлах нь
  2. Эзэний ариун зоогийн билэг тэмдэг, Хүний айдас ба сэтгэл зүйн зохицуулалт
  3. Хүн: Бурханы дүр төрхөөр бүтээгдсэн
  4. Тэнгэр элч нар ба чөтгөрүүд, Христ ба Түүний чуулган
  5. Хүн ба үхлийн асуудал, сүнс дуудах явдал
  6. Хүний хор хөнөөлт ба ач тустай харилцаанууд
  7. Иудей рүү явсан гурван аялал
  8. Хүн ба бэлгийн харилцаа, гэрлэлт, гэр бүл
  9. Хүний материаллаг баялгууд, Бурханы шударга ба өгөөмөр байдал
  10. Хүний санаархлууд, Төгсгөлд ойртон ирсэн нь