Есүс Христийн амьдрал—3

Нэрд гарсан жил

Энэ сурах бичгээр та тодорхой газар нутгийн нийгмийн байдал, хэрэгцээг нарийвчлан судлах, хамтдаа төлөвлөж, ажиллах, бусдыг сонсох, Библиэс заах, номлох, зуучлан залбирах, сайн мэдээ тунхаглах зэрэг зан чанар, чадваруудыг өөртөө төлөвшүүлж хөгжүүлэх болно.

Сурах Бичгийн Тойм

  1. Нэрд гарсан жилийг задлан шинжлэх нь,  Хаанчлалын өргөжилт
  2. Хаанчлалын зарчмууд
  3. Номлолыг хэрхэн бэлтгэх тухай
  4. Залбирал
  5. Хаанчлалын нотолгоо
  6. Хаанчлалын нотолгоо- үргэлжлэл
  7. Хаанчлалын элч нар
  8. Хаанчлалын дайснууд
  9. Хаанчлалын зүйрлэлүүд
  10. Хаанчлалын өргөжилт