Есүс Христийн амьдрал—2

Бэлтгэл жил

Энэ сурах бичгээр та сүнсээр өсөж байгаагаа үнэлж цэгнэх, Эзэнд дуулгавартай байх, Бүх зүрхээрээ Эзэнд үйлчлэх, итгэгч, үл итгэгч хүмүүст сайн үлгэр дуурайлал үзүүлэх, чимээгүй цаг тогтмол гаргах, Бурханы үгийг сонсож хэрэгжүүлэх, заах чадвар, бусдыг урамшуулах, зуучлан залбирах, бусдыг сонсох, сайн мэдээ хуваалцах зэрэг зан чанар, чадварыг хөгжүүлэх болно. Есүс Христийн Амьдрал-2 сурах бичиг нь 10 бүлэг хичээлтэй.

Сурах бичгийн тойм

  1.  Баптисм хүртээгч Иоханы тунхаглал, Фарисайчууд ба Садукайчууд
  2. Нүглээ улайх нь, Нүглээ улайхад Библийг ашиглах нь
  3. Лукийн сайн мэдээ ба Бэлтгэл жил, Иоханы сайн мэдээ ба Бэлтгэл жил
  4. Есүс баптисм хүртсэн нь, Гурвал
  5. Гурвал ба Элч нарын тунхаг, Бурханы чанарууд
  6. Есүс соригдсон нь
  7. Есүс Судрыг ашигласан нь
  8. Библи нь Бурханы амьсгалснаар бичигдсэн болох нь
  9. Есүс ба Никодем, Есүс ба Самари эмэгтэй
  10. Бусдыг Христ уруу дагуулах нь, Бэлтгэл жил- Давтлага