Есүс Христийн амьдрал—1

Оршил ба нялх үе

Энэ сурах бичгээр та дараах зан чанар, чадварыг хөгжүүлэх болно. Чуулган болон гэр бүл, ажлын газар дээрээ гарсан аливаа зөрчил, үл ойлголцлыг зохицуулах,  залбирал,  хайрлах, уучлах, сонсох, санаа тавих, өөрийн сүнслэг өсөлтийг үнэлж цэгнэх, Эзэнд дуудгавартай байх, бүх зүрхээрээ Эзэнд үйлчлэх, заах чадвар, Есүсийг гэрчлэх,өөрийгөө хөгжүүлэх, хуучин муу зуршлаасаа салах, сорилтыг даван туулах, бүхий л талаараа үлгэр жишээ амьдрах, Библи судлах арга барилд суралцах ба тайлбарлах чадваруудыг та энэхүү сурах бичгээр дамжуулан эзэмших болно.

Сурах Бичгийн Тойм

1. Есүс Ромын эзэнт гүрэнд, Палестины улс төрийн байдал, Бичигч Матай

2. Тэнгэрийн хаачлал, Есүс хаан

3. Христийн амьдралын таван үе, Палестины газрын зураг, Есүсийн үйлчлэлийн гурван жил

4. “Гүүр”-ийн систем, Матайн бичсэн сайн мэдээний бүтэц

5. Есүсийн угийн бичиг

6. Библи судлах гурван үндсэн арга, Хаан мэндлэх тухай мэдээ

7. Бурханы хүү, Хүний Хүү, Хуурамч сургаал

8. Бурханы амлалт, Амлалтыг Ашиглах нь

9. Херодын ургийнхан, Есүсийн нялх үе, Есүс Египетэд

10. Бурханы дээд эрх мэдэл, Есүсийн залуу нас