Төгс төгөлдөр гэрэл

Энэ сургалтаар оюутан Библитэй танилцаж, Библи хэрхэн, хэзээ хэнээр бичигдснийг олж мэдэж, Бурханы Үг болох Библийг судлах арга барил, Библийн номуудыг хэрхэн ангилдаг болохыг судалж мэдэх болно. “Төгс төгөлдөр гэрэл” сурах бичиг нь 10 бүлэг хичээлтэй.

Сурах бичгийн тойм

  1. Библийг Хэрхэн Хэрэглэх вэ?
  2. Библи Хэрхэн Бичигдсэн бэ, Библийн Үнэн
  3. Библийн Зохион Байгуулалт ба Түүх
  4. Хуулийн Номууд
  5. Түүхийн Номууд
  6. Яруу Найргийн Номууд
  7. Эш Үзүүлэгчдийн Мэдээ
  8. Шинэ Гэрээний Түүхэн Нөхцөл Байдал
  9. Элч Нарын Үйлс, Захидлууд
  10. Илчлэлт Ном