Төгс төгөлдөр амь

Энэ сургалтаар оюутан Христитгэлийн суурь мэдлэгийг олж авахын сацуу итгэлийн шинэ амьдралын алхмуудад суралцана. Ном нь нийт 18 бүлгээс бүрдэх судлал хичээлтэй.

Сурах бичгийн тойм

 1. Шинэ Төрөлт
 2. Нүглээ Гэмших нь
 3. Итгэл ба Уучлал
 4. Дуулгавартай Байдал
 5. Бурханы Гэр Бүл
 6. Ариун Сүнсээр Дүүрэн Байх
 7. Библи Хэрхэн Унших Тухай
 8. Хэрхэн Залбирах Тухай
 9. Диаволыг Хэрхэн Ялан Дийлэх Тухай
 10. Хуучин Мөн Чанараа Хэрхэн Ялан Дийлэх Тухай
 11. Ертөнцийг Хэрхэн Ялан Дийлэх Тухай
 12. Сайн Мэдээг Бусдад Хэрхэн Хүргэх Тухай
 13. Баптисм
 14. Эзэний Зоог
 15. Нутгийн Чуулганы Гишүүд
 16. Чуулган Гэж Юу вэ?
 17. Бурханы Няравууд
 18. Бурханаар Удирдуулах нь