Дипломын шатны сургалтууд

ДИПЛОМЫН ШАТНЫ СУРГАЛТЫН ХӨТӨЛБӨР

ХӨТӨЛБӨРИЙН ЗОРИЛГО:
Чуулган-нийгэмд үр дүнтэй үйлчлэх үйлчлэгчдийг болон чуулган дахь удирдагчдыг бэлтгэх зорилготой.
ХӨТӨЛБӨРИЙН ОНЦЛОГ:
Энэ шатны сургалтыг судалснаар оюутан өөрсдөө бие даан судалгаа хийх чадвартай болно. Мөн Библийн тухайн номын ерөнхий агуулга, бүтцийг ойлгож тайлбарлаж чаддаг болохоос гадна, тодорхой нэгж багц ишлэлүүдийн өөр өөр тайлбаруудыг үнэлж цэгнэж, шүүмжлэлтэй хандаж, теологийн ач холбогдлыг тайлбарлах чадвар эзэмшихийн сацуу сургалтад өгөгдсөн Библийг тайлбарлах ухаанд өөрсдөө гарших болно.
Долоо хоногт 1 бүлгийг үзэх агаад бүлэг тус бүр нь 4-5 өдрийн гэрийн судлал хичээлтэй байдаг.

ХӨТӨЛБӨРИЙН СУРАХ БИЧГҮҮД

ПЕНТАТУХ

Сурах бичгийн агуулга:
Хуучин гэрээний эхний таван номын
ерөнхий агуулга, бүтэц
Эхлэл номд тулгуурласан судалгаа
Долоо хоногт 4-5 өдрийн хичээлтэй 10 долоо хоногийн сургалт

ИОХАНЫ БИЧЭЭСҮҮД
Сурах бичгийн агуулга:
Иоханы Сайн мэдээ, Иоханы захидлууд,
Илчлэлт ном
Иоханы бичээс бүрийг хооронд нь
харьцуулсан судалгаа
Зохиогчийн талаарх олон янзын үзэл
Илчлэлт номын өөр өөр тайлбарууд
Долоо хоногт 4-5 өдрийн хичээлтэй. 10 долоо хоногийн сургалт

ХУУЧИН ГЭРЭЭНИЙ ТҮҮХИЙН НОМУУД
Сурах бичгийн агуулга:
Хуучин гэрээний эш үзүүлэгчдийн 17 ном
Долоо хоногт 4 өдрийн хичээлтэй 10 долоо хоногийн сургалт

ХУУЧИН ГЭРЭЭНИЙ ЭШ ҮЗҮҮЛЛЭГ

Сурах бичгийн агуулга:
Иошуа, Шүүгчид, Самуел, Хаад, Рут ном
Долоо хоногт 3-4 өдрийн хичээлтэй 10 долоо хоногийн сургалт