МТӨСТ-ийн тухай

Монгол Чуулган та бүхэндээ Бурханы хаанчлалын төлөө агуу үйлчлэлд тань амжилт хүсэхийн ялдамд, танай чуулганы дагалдагч бэлтгэх, Монгол Чуулганы алсын харааны 20/10 зорилтод хүрэх эрхэм үйлсэд Монголын Теологийн Өргөтгөсөн Судлалын Төв бид туслахад бэлэн байгааг хэлэхэд таатай байна.

Олон гэрч нарын өмнө надаас сонссон зүйлсийг бусдад заах чадвартай итгэмжит хүмүүст даатга. 2 Тимот 2:2

Visit our English language site