Сургалтын хоёр дахь жилд

Үндсэн хичээл:

Есүс Христийн
Амьдрал 4:
Зовлонгийн жил
Есүс Христийн
Амьдрал 5:
Сүүлчийн долоо хоног
Есүс Христийн
Амьдрал 6:
Амилсан үе
13 долоо хоног/3 кредит 13 долоо хоног/3 кредит 13 долоо хоног/3 кредит