МТӨСТ-ийн АЛСЫН ХАРАА

ДАЯАР МОНГОЛЫГ ХРИСТИЙН ДАГАЛДАГЧ БОЛГОН БУРХАНЫГ АЛДАРШУУЛНА.

  1. ДАЯАР МОНГОЛ:

МТӨСТ-ийн цар хүрээ зөвхөн Монгол улсын хилээр хязгаарлагдахгүйгээр, дэлхий дахинд тархан суурьшсан Монголчуудад үйлчилнэ.

2. ХРИСТИЙН ДАГАЛДАГЧ:

Итгэгч хүн бүр Христийн дагалдагч байхаар дуудагдсан энэхүү дуудлага дор үг дотор сургагдаж, амьдралын бүхий л талбараа Бурханаар удирдуулдаг дагалдагчдийг бэлтгэнэ.

3. БУРХАНЫГ АЛДАРШУУЛНА:

Амьдралын бүхий л талбарт хийж буй бүх зүйлсээрээ зөвхөн Бурханыг алдаршуулна.