Паулын амьдрал ба захидлууд—3

Эхэн үе ба Илгээлтийн анхны аялал
Энэ сургалтын зорилго нь Паулын аяллаас Эзэнтэй хамт явсан түүний амьдралын тухай суралцах, Христийн төлөө хийдэг үйлчлэлүүдийн тухай Паул юу бичсэнийг үзэж, амьдралдаа хэрэгжүүлэх баримт, бодит зүйлсийг тэндээс сурах боломжтой. Хичээл нь анилцах цугларалт, хичээлийн долоон цугларалт, шалгалт өгөх цугларалт буюу нийтдээ есөн цугларалттай, 8 долоо хоног, 2 кредиттэй. Үйлс ном болон бусад захидлууд дээр сэдэвлэн бичигдсэн. Паулын гурав дахь илгээлтийн аяллын тухай, шоронд хоригдсон хийгээд  хэрхэн итгэлийнхээ төлөө алагдсан тухай өгүүлнэ.

Сурах бичгийн тойм

  1. Илгээлтийн гурав дахь аялал
  2. Ефес дэх Тураны сургууль, Коринтоос ирсэн таагүй мэдээ, 1Коринт бичигдсэн нь, Колоссай дахь асуудал ба шийдлүүд
  3. Коринт дахь хямрал: Ефес дэх үймээн, Зургаан жилийн дараах Македони, Мөхөс байдал доторх хүч: 2Коринт бичигдсэн нь
  4. Коринтод буцаж ирсэн нь, Ром ном бичигдсэн нь, Бидний болон Паулын илгээлтийн ажлын бодлого
  5. Иерусалим руу: Трой: Ефест салах ёс гүйцэтгэсэн нь, Иерусалимд баривчлагдсан нь, Иудейчүүд ба харь үндэстнүүдийн төлөөх Паулын хайр
  6. Кайсарид хоригдсон нь, Ром руу хийсэн аялал, Паул: Баяр хөөрийн хүн
  7. Ром дахь үйлчлэл, Христийн төлөөх Паулын үхэл
  8. Жагсаалт: Паулын амьдрал, захидлууд- давтлага