Сүнсний Ертөнц

Энэ ном нь бид бүгдтэй үргэлж тулгардаг сүнсний тэмцлийн тухай Библиэс маш тодорхойгоор, алхам алхмаар авч ойлгуулах болно. Мөн яагаад энэ тэмцэл байдаг тухай, бид бүхэнд тулгардаг эсэргүүцлийн хэмжээ зэргийг ойлгуулж өгнө. Тухайлбал, муу сүнс хэр зэрэг бодит болох, хэрхэн биднийг унагах гэж эрмэлзэж байдаг, үхлээс амилсан амилалт болон загалмайгаараа муугийн хүчийг ялсан Есүсийн нэр дээр түүнийг хэрхэн ялж болохыг номонд тодорхой өгүүлжээ. Тус ном нь 5 бүлэг хичээлтэй.

Сурах бичгийн тойм

1-р бүлэг: Эхэнд

2-р бүлэг: Сатан бол Дайсан, Сайн Мэдээ

3-р бүлэг: Сүнсний Онцгой Аюултай Байдлууд

4-р бүлэг: Сатаны Довтолгооны Аргууд

5-р бүлэг: Ялган Таних нь, Бид Хэнд Итгэдэг вэ?