Ажлын Ертөнц

Энэ хичээлээр та ажил хөдөлмөрийн талаарх Библийн тодорхойлолтын дөрвөн бүрэлдэхүүн хэсгийг мэдэж авах ба эдгээрийг тус бүрт нь батлан харуулдаг Библийн жишээнүүдийг судалж, “ажилгүй хүн” ч гэсэн жинхэнэ ажилчин байх боломжтой гэдгийг тайлбарлах чадвартай болно. Сурах бичиг нь нийт 7 долоо хоногийн хичээлтэй.

Сурах бичгийн тойм

1-р хичээл: Бурхан Бол Ажилчин

2-р хичээл: Бурхантай Хамтран Ажиллагч, Ажил Төрлийн Зөв Харилцаа

3-р хичээл: Уналт болон Христийн Золилт Бидний Ажил Хөдөлмөрт Нөлөөлөх нь

4-р хичээл: Бурханы Бидэнд Өгсөн Зорилго, Түүний Дуудлага

5-р хичээл: Сэдэл Хандлага ба Өөрийгөө Зориулах Байдал

6-р хичээл: Эрх Мэдэлтэй Байх, Эрх Мэдэлд Захирагдах, Ажил Дээрх Асуудал, Түүнийг Шийдвэрлэх нь

7-р хичээл: Ажил Болон Гэр Бүл дэх Эмэгтэй Хүний Үүрэг, Амралт, Тэтгэвэр, Ажилгүйдэл ба Цомхотгол