Христитгэлт Гэр Бүлийн Амьдрал 1

Энэхүү сурах бичиг нь Христитгэлт гэр бүлд хамаарах бүхий л сэдвийг хөндсөн 10 долоо хоногийн хичээлээс бүрдэнэ.

Сурах бичгийн тойм

1-р бүлэг: Гэр Бүлийн Үүрэг, Христ Дотор Би Хэн бэ?

2-р бүлэг: Сүнсний Хувьд Нэн Тэргүүнд Тавих Зүйлс

3-р бүлэг: Айдас Эмээлт, Уур Уцаараа Даван Туулах нь

4-р бүлэг: Хэл Амаа Захирах нь, Ахмад Настныг Хүндлэх нь

5-р бүлэг: Ганц Бие Хүмүүсийг Үнэлж Хүндлэх ба Ухаалгаар Үерхэх нь

6-р бүлэг: Дурлал Хайр ба Ээнэгшсэн Хайр

7-р бүлэг: Гэрлэлтийн талаарх Библийн Зарчмууд, Хань Ижлээ Ухаалгаар Сонгох нь

8-р бүлэг: Жинхэнэ Хайрын Нууцууд, Нөхөр Эхнэрийн Сэтгэлзүйн Хэрэгцээ

9-р бүлэг: Гэрлэлтээс гадуурх янаг амрагийн харьцаа үүсэхээс сэргийлэх нь буюу Эрүүл Саруул Бэлгийн Амьдрал

10-р бүлэг: Нөхөр Хүн Зарц-Удирдагчийн Сэтгэлээр Хайрлаж, Эхнэр Хүн Хүндлэх Сэтгэлээр Захирагдах нь, Эрүүл Бус Гэрлэлтдээ Эдгэрлийг Хүлээн Авах нь