Сургаалт Үгс

           Энэхүү сурах бичиг нь Хуучин гэрээний Сургаалт үгс номон    дээр суурилсан, нийт 10 долоо хоногийн хичээлтэй, хичээл бүр дотроо 5 өдрийн судлалд хуваагдсан.
Амьдралын бүхий л талбарт Эзэн Бурханы мэргэн ухаанаар хэрхэн үр дүнтэй амьдрах арга замыг тайлбарласан болно. Сурах бичиг өөрөө таны багш байхаар бичигдсэн. Өдөр болгон хийх хичээлтэй, та яг л багшийн зааврыг дагадаг шиг номын зааврыг даган ажиллах хэрэгтэй.

 

Сургаалт Үгс сурах бичгийн тойм

1-р долоо хоног: Сургаалт Үгс бол Амьдрах Ухаан

2-р долоо хоног: Мэргэн Ухааны Замыг Сонго

3-р долоо хоног: Мэргэн Ухаантай Байхын Ивээл

4-р долоо хоног: Хэл Ярианы Тухай Мэргэн Ухаан

5-р долоо хоног: Эд Баялгийн Талаарх Мэргэн Ухаан

6-р долоо хоног: Бэлгийн Харьцааны Талаарх Мэргэн Ухаан

7-р долоо хоног: Архидалтын Талаарх Мэргэн Ухаан

8-р долоо хоног: Залхуурал, Бардамнал, Уур Хилэн, Хүчирхийлэл

9-р долоо хоног: Гэр Бүлийн Амьдрал

10-р долоо хоног: Мэргэн Ухаантай Амьдрах